организации одесса

 • 1
 • 2

Profesní kvalifikace "Strážný"

Rekvalifikace

Společnost ECES Institut organizuje na základě udělené akreditace ze dne 17. února 2014 Ministerstvaem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vedené pod č. j.: MSMT-45604/2013-1/1006, akreditovaný vzdělávací program pro pracovní činnost "Strážný".

Úspěšný absolvent akreditovaného vzdělávacího programu získá "Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu".

Rekvalifikační kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a úspěšný absolvent obdrží "Osvědčení o získání profesní kvalifikace" pro výkon pracovní činnosti "Strážný 68-008-E".

Obsah vzdělávacího programu

 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

 

Rekvalifikační kurz je určen všem zájemcům, kteří mají zájem pracovat v sektoru komerční bezpečnosti a ke své pracovní činnosti potřebují Živnostenským zákonem stanovený doklad o vzdělání a získané profesní kvalifikaci. Rekvalifikační kurz je zejména vhodný pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání u příslušného Úřadu práce.

 

Přípravný kurz ke zkoušce profesní kvalifikace "Strážný" 

Přípravný kurz k získání profesní kvalifikace je určen všem zájemcům o získání znalostí a dovedností, kteří splňují podmínky v hodnotících standardech a další podmínky stanovené zvláštními předpisy, především způsobilost k právním úkonům, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost a ukončené základní vzdělání (viz Národní soustava kvalifikací).

Absolvent vzdělávacího programu získá informace, znalosti a dovednosti, které mu umožní splnit hodnotící standardy, respektive obsáhnout všechny požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno v souladu s prováděcí vyhláškou Ministerstva vnitra ČR před tříčlennou zkušební komisí autorizované osoby, která získala autorizaci podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň je akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

исскуство

сайт с нуля