Profesní kvalifikace
Strážný

Přípravný kurz k získání profesní kvalifikace je určen všem zájemcům o získání znalostí a dovedností, kteří splňují podmínky v hodnotících standardech a další podmínky stanovené zvláštními předpisy, především způsobilost k právním úkonům, čistý trestní rejstřík, zdravotní způsobilost a ukončené základní vzdělání (viz Národní soustava kvalifikací).

Popis kurzu Rezervovat kurz

Pracovníci budou schopni kontrolovat a evidovat vstupující osoby, dodávky materiálu a zboží a vjíždějící vozidla. Budou mít znalosti legislativních oprávnění a činností a budou schopni správně reagovat v případě mimořádných událostí a spolupracovat s dalšími bezpečnostními složkami.

Absolventi vyšších úrovní výcviku budou připraveni k řízení bezpečnostního týmu, k ovládání bezpečnostních technologií, vedení bezpečnostního monitorovacího centra. Dokážou zpracovávat krizové plány, vyhodnocovat bezpečnostní situaci, a řídit bezpečnostní operace při mimořádných událostech. Účastníci vyšších úrovní absolvují rovněž výcvik bezpečného ovládání zbraní a obranné střelby včetně základního výcviku boje v budovách.

Základní oblasti přípravy:

Obsah vzdělávacího programu

 • Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
 • Obsluhování technických bezpečnostních systémů
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
 • Používání věcných bezpečnostních prostředků
 • Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami
 • Aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
 • Kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
 • Kontrolní činnost ve střežených objektech
 • Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
 • Vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách